W dniu 24.12.2015r. Kancelaria będzie nieczynna.

Witamy na stronie kancelarii Marty Królikowskiej, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Treści zawarte na niniejszej witrynie mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Komornik Sądowy Warszawa Mokotów

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o komornikach sądowych i egzekucji definiuje Komornika Sądowego jako funkcjonariusza publicznego działającego przy sądzie rejonowym, odpowiedzialnego za wykonywanie poniższych zadań:

- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
- wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
- sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;

Zgodnie z treścią tejże ustawy Komornik Sądowy ma także prawo do:

- doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
- na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.